Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Byggeriets Diversitetsdag

§1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Foreningen Byggeriets Diversitetsdag.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

§2. Formål
2.1 Foreningens primære formål er at forestå afholdelse af Byggeriets Diversitetsdag med sigte om at fremme diversiteten blandt de ansatte i den danske bygge- og anlægssektor, herunder særligt kønsdiversiteten. Andre diversitetstemaer, herunder (men ikke begrænset til) etnicitet, religion, seksualitet, kan adresseres som yderligere fokusområder foruden kønsdiversitet. Foreningen skal desuden bidrage til, at der i offentligheden og i branchen bevares fokus på ovennævnte temaer, med det endegyldige formål at fremme diversiteten i de virksomheder, offentlige som private, som har berøring med branchen.

2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

§3. Medlemmer samt ind- og udmeldelse.
3.1 Som medlemmer kan optages virksomheder, foreninger og fonde, der ønsker at støtte foreningens formål.

3.2 Ansøgninger om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed.

3.3 Udmeldelse skal ske til foreningens officielle e-mailadresse skriftligt til den sidste i måneden, senest 2 måneder før næstfølgende kontingentopkrævning. Er næste kontingentbetaling f.eks. den 1. januar skal udmeldelse være foreningen i hænde senest den foregående 31. oktober.

§4. Kontingent
4.1 Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på kontingentet, samt hyppigheden af opkrævning. Kontingentet kan fastsættes efter medlemmets størrelse eller antal ansatte – f.eks. jo større virksomhed, jo større kontingent, evt. som en kontingenttrappe med et antal trin.

4.2. Bestyrelsen kan vedtage en forholdsmæssig kontingentbetaling ved optagelse af medlemmer, der indtræder midt i en kontingentperiode. 

§5. Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering. Generalforsamlingen kan afholdes digitalt.

5.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der på tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse er behørigt indmeldt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.4. Valgbare til bestyrelsen er enhver person, som er tilknyttet eller ansat af et medlem af foreningen, og som af det pågældende medlem forud for valget, eller evt. genvalget, er blevet indstillet til bestyrelsen.

5.5 Som revisor kan vælges personer, der er økonomisk uafhængige af foreningens aktiviteter og som besidder rimelig erfaring med korrekt regnskabsaflæggelse.

5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed inkl. budget
8. Valg af forperson
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

5.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen.

5.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §5 stk. 9 og §12 stk.1.

5.9 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

5.10 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning.

§6. Ekstraordinær generalforsamling 6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for forpersonen. Generalforsamling afholdes senest fire uger efter modtagelse af anmodningen, og kan finde sted digitalt.

6.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden. 

§7. Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Forperson og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges forperson og to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrel-sen vælger næstforperson.

7.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejds-grupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5 Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt, hvoraf det ene kan afholdes på dagen for generalforsamlingen.

7.6 Forpersonen – og i dennes fravær næstforpersonen – indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes så vidt muligt inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. Bestyrelsesmøder kan afholdes digitalt.

7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

7.8. Såfremt et medlem af bestyrelsen bliver, eller er i risiko for at blive, inhabil i en beslutning, herunder prisuddeling, indstilling eller lignende, skal det pågældende bestyrelsesmedlem meddele dette til den øvrige bestyrelse, og ikke tage del i beslutningsprocesser der omfatter det forhold, der er årsag til inhabiliteten. Ved tvivlstilfælde træffer forpersonen beslutning om habiliteten og kan om nødvendigt instruere et bestyrelsesmedlem om ikke at deltage ved behandlingen af det pågældende emne. 

§ 8. Afholdelse af Byggeriets Diversitetsdag
8.1 Som udgangspunkt afholdes én gang årligt et arrangement til markering af Byggeriets Diversitetsdag som et fysisk event.

8.2. Indholdet og aktiviteterne på dagen skal understøtte foreningens formål og godkendes af bestyrelsen. Dog skal en del af indholdet på dagen adressere kønsdiversiteten i branchen.

8.3 Der kan, alt efter de rådige, økonomiske ressourcer, uddeles priser til personer eller organisationer, som har markeret sig særligt på foreningens interesseområde. Valg af prismodtagere varetages af en priskomité, som er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan indgå i priskomiteen men ikke vælges som prismodtagere. I øvrigt henvises til §7.8.

8.4. I løbet af kalenderåret bør foreningen løbende markere sig i debatten gennem relevante medier, foreningens hjemmeside m.m. til oplysning, opfordring og fremhævelse af diversitetsdagsordenen.

§9. Sekretariatsbetjening
9.1 Bestyrelsen beslutter, hvordan varetagelsen af foreningens løbende aktiviteter skal foregå, herunder ansættelse eller tilknytning af et sekretariat til varetagelse af løbende administrative opgaver og aktivitetsplanlægning.

9.2 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med eksempelvis sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

§10. Økonomi, regnskab og revision 
10.1 Foreningens regnskabsår løber fra 01/01 til 31/12.

10.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

10.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§11. Tegningsregler og hæftelse
11.1 Foreningen tegnes af forpersonen og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved forpersonens forfald tegnes foreningen af næstforpersonen og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

10.2. Foreningen kan ikke optage lån til finansiering af sine aktiviteter, men kan modtage donationer og tilskud under forudsætning af, at bestyrelsen frit kan disponere over sådanne donationer og tilskud til opfyldelse af foreningens formål.

10.3 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

§12. Eksklusion
12.1 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen.

12.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. 

§13. Opløsning
13.1 Opløsning af foreningen kan finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

13.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere organisationer, der arbejder med at fremme foreningens interesseområde, efter forslag fra bestyrelsen og vedtagelse på den opløsende generalforsamling ved simpelt flertal. 

§14. Vedtægtsdatering og underskrift Vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. marts 2022.

Underskrevet elektronisk af den stiftende bestyrelse.